pajoviicc

DOO „Vodovod i kanalizacija" Baru cilju što bolje pripreme predstojeće turističke sezone preduzima i niz dodatnih aktivnosti iz svojeg djelokruga rada.

Obavljen je pregled, odnosno kontrola ispravnosti cjelokupne elektro i hidro-mašinske opreme na svim pumpnim stanicama, kao i cjelokupne hlorne opreme na svim hlornim stanicama, radi obezbjedenja pouzdanog i kontinuiranog hlorisanja vode.

Sistem menandžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menandžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, donošenja HACCP Plana ( sistem i procedura za kontrolu pripreme isporuke zdravstveno bezbjedne vode za piće) funkcionira po pravilima struke.

DOO „Vodovod i kanalizacija" Bar nakon sprovedene propisane tenderske procedure izvršio je montažu novih pumpnih agregata na pumpnim stanicama Haj Nehaj, Ilino i Kajnak.

Montažom sa perfomansama i kapacitetom koji je znatno bolji od predhodnih, vodosnabdijevanje će se značajno popraviti, a poboljšanje će se naročito odraziti u visokim zonama.

Na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg izvršena je nabavka i montaža novih pumpnih agregata, tako da će mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, imati stabilnije vodosnabdijevanje.

U toku je povezivanje novoizgradjenog gravitacionog cjevovoda sa rezervoara Zaljevo I, na vodovodnu mrežu naselja Zaljevo, Čeluga i Tomba što daje kvalitetno vodosnabdijevanje tog područja u Ijetnjem periodu.

U toku je prespajanje na novu vodovodnu mrežu svih objekata u centru Bara koji se nalaze na području koje je obuhvaćeno rekonstrukcijom vodovodne mreže.

Kompletni radovi biće završeni prije turističke sezone-kazao je direktor ViK-a mr.Zoran Pajović