pontoni

JPMD u cilju pravovremenog i objektivog informisanja javnosti a vezano za dešavanja u akvatorijumu Uvale Brdišta, opština Tivat saopštava:

Službenom zabilješkom od 06.10.2020 godine koju je sačinio kontrolor Javnog preduzeća za opštinu Tivat, a koja se odnosi na bespravno postavljene pontone u neposrednoj blizini lokacije označene kao 9.7 – privezište, za koju ovo Javno preduzeće ima ugovorni odnos, konstatovano je da se u akvatorijumu lokacije vrše radovi na postavljanju 6 plutajućih pontona ukupne dužine 75 m ( 6 pontona dimenzija 12,5 m dužine i 2,5 m širine ) bez Planom predviđenih lokacija za isto i saglasnosti Javnog preduzeća.
O ovim radnjama i na osnovu sačinjene službene zabilješke obaviještena je Direkcija za inspekcijski nadzor u unutrašnjem i pomorskom saobraćaju Ministarstva pomorstva - Inspekcija sigurnosti plovidbe Kotor.

Dana 08.10.2020. gorine Inspektor sigurnosti plovidbe utvrdio je vlasništvo predmetnih pontona i izdao Rješenje za uklanjnje iz mora jer isti ugrožavaju susjedne lokacije – korisnike u akvatorijumu uvale Brdišta. Istim Rješenjem dat je rok izvršenja za uklanjanje pontona od 60 dana.

Na upozorenje predstavnika Javnog preduzeća da je rok od 60 dana predugačak, a imajući u vidu godišnje doba u kojem su učestale pojave nevremena sa jakim južnim i zapadnim vjetrovima koji su praćeni valovima na ovom području i koji u pravilu izazivaju štetu na obali, dobili smo uvjeravanja od Inspektora bezbijednosti plovidbe da su pontoni ostavljeni tj fiksirani na način da isti ne ugrožavaju bezbijednost plovidbe kao ni imovinu i objekte koji se nalaze na susjednim lokacijama.

Međutim, dana 15.10.2020. godine, po prijavi gradjana, te obilaskom terena kontrolor Javnog preduzeća, takođe službenom zabilješkom konstatovao je da su se pontoni koji su u akvatorijumu postavljeni bez bilo kakvog odobrenja usled uticaja jakog južnog vjetra, valova i morskih struja otkačili i doplutali do obližnjih plovila mještana ugrožavajući njihovu sigurnost. Urgencija za kontrolu predmetne lokacije proslijedjena je istog dana Inspekciji za sigurnost plovidbe.

Imajući u vidu sve navedeno, koristimo ovu priliku da obavijestimo javnost da je Javno preduzeće uradilo sve da u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti svoje korisnike, sigurnost i bezbjednost plovidbe, kao i imovinu drugih lica. Takođe i ovom prilikom apelujemo na nadležne organe, prvenstveno Lučku kapetaniju i Upravu pomorske sigurnosti na uklanjanje svih mimo plana i programa postavljenih pontona.

Morsko dobro dugi