prolaz susanj

Nacrtom Programa uredjenja prostora za 2021 godinu ,Opština Bar planirala je izgradnju podzemnog prolaza ispod magistrale Bar - Petrovac u naselju Šušanj.

susanj kružni

Projektom je predviđena širina prolaza od 4.8m. Visina prolaza je 2.5m.

Sa sjeverne strane, u prolaz se ulazi preko popločanog platoa.

Do pothodnika vodi stepenište sa tri kraka od po 14 odnosno 13 stepenika, između kojih su predviđeni podesti od po 1m. Stepenište je natkriveno nadstrešnicom.

S obzirom na nemogućnost formiranja rampe za kretanje lica sa invaliditetom sa ove strane je predviđen lift.

Pothodnik je pozicioniran tako da ne ugrozi postojeće hidrotehničke instalacije.

Izlaz iz pothodnika sa južne strane je takav da nije potrebno stepenište, već se stazom projektovanom u skladu sa Pravilnikom za kretanje invalidnih lica dolazi do platoa koji se dalje veže na šetalište uz more.