“Luka Bar” AD daje saopštenje za javnost

Luka bar uprava1

Prenosimo integralno.

U cilju razjašnjenja svih eventualnih neodređenosti koje mogu proizaći iz medijskih napisa o planiranom pretovaru Amonijum nitrata u rasutom stanju, “Luka Bar” AD daje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odlukom Vlade Crne Gore, Luka Bar je luka od nacionalnog značaja, otvorena za međunarodni pomorski (teretni i putnički) saobraćaj. Nakon restrukturiranja, od 1.oktobra 2009.godine, na području luke Bar, djelatnosti obavljaju dva lučka terminal operatora: “Luka Bar” AD i AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti” (sada AD “Port of Adria”).

Analiza strukture i obima pretovara u “Luka Bar” AD, kako u periodu prije pomenutog restrukturiranja, tako i nakon restrukturiranja pa do sada, ukazuje na postojanje značajnih varijacija po godinama i na činjenicu da su u strukturi pretovara konstantno prisutne opasne materije različitih klasa, uglavnom: opasne materije klase 1 (eksplozivne materije) i opasne materije klase 3 (zapaljive materije - derivati nafte, sirćetna kiselina).

Opasne materije klase 1 su prisutne u strukturi pretovara, kao što je rečeno, konstanto, a uočljive su varijacije pretovarenih količina po godinama, dok je obim pretovara opasnih materija klase 3, npr. u periodu od posljednjih 20 godina, stalno bio na nivou od 200.000 tona i više po svakoj godini. Pretovar pomenutih (i ostalih) opasnih tereta se, naravno, vrši u skladu sa elementima relevantne regulative, kako nacionalne, tako i međunarodne.

Prethodno navedeno važno je za razumijevanje polazne činjenice da postoji dugogodišnje prethodno iskustvo vezano za pretovar različith kategorija opasnih materija, kako u samoj Luci Bar, tako i kod svih ostalih subjekata koji učestvuju u lučkom poslovanju (Lučka kapetanija, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, carinski organi, inspekcijski organi, kontrolne kuće, špediteri, brodski agenti, ...) i da su jasno definisane procedure o postupanju u slučaju kada tržište generiše mogućnost da se uspostavi tok nekog tereta koji pripada klasi opasnih, kao što je to sada slučaj sa Amonijum nitratom u rasutom stanju.

Dakle, plan je da se Amonijum nitrat sa 34,4% azota, u rasutom stanju, u Luci Bar pretovara ne relaciji brod – kamion/vagon ( bez bilo kakvog skladištenja u Luci).

Teret pripada klasi opasnih materija klase 5.1 (oksidirajuće materije), UN broj 2067, a obaveza je svih učesnika u poslu da, svako u domenu svojih nadležnosti, obezbijedi:
• da pomorski transport Amonijum nitrata u rasutom stanju – od luke ukrcaja do luke Bar - bude realizovan striktno u skladu sa međunarodnim pravilima koja se odnose na pomorski transport opasnih materija u rasutom stanju (prvenstveno, IMSBC Code - International Maritime Solid Bulk Cargoes),
• da drumski transport Amonijum nitrata u rasutom stanju bude realizovan u skladu sa ADR propisima (ADR – Evropski sporazum za transport opasnih materija u drumskom transportu),
• da željeznički transport Amonijum nitrata u rasutom stanju bude u skladu sa Pravilnikom o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom (RID), i
• da se, sve pretovarne operacije u samoj Luci realizuju u skladu sa zahtjevima zaštite i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i protiv-požarne zaštite.

Pretovar Amonijum nitrata u rasutom stanju, na relaciji brod – kamion/vagon, u “Luka Bar” AD će se vršiti na osnovu Plana bezbjednosti pri pretovaru predmetnog tereta (Obrađivač je konsultantska kuća “Tekon-tehnokonsalting” doo – Beograd).
Plan bezbjednosti pri pretovaru Amonijum nitrata u rasutom stanju se zasniva na:
• Listu bezbjednosti za pomenuti teret (autor Lista bezbjednosti je “HIP Azotara” doo – Pančevo, a List bezbjednosti je, po strukturi i sadržaju usklađen sa zahtjevima Zakona o hemikalijama i Pravilnika o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije u Crnoj Gori),
• Planu zaštite u spašavanja od požara u “Luka Bar” AD, i
• Planu zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških udesa u “Luka Bar” AD.

Plan zaštite i spašavanja od požara u “Luka Bar” AD i Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških udesa u “Luka Bar” AD odobreni su od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (Direktorata za vanredne situacije) Crne Gore.

U Planu bezbjednosti pri pretovaru Amonijum nitrata su, između ostalog, sadržani sljedeći elementi:
• mjere zaštite i spašavanja od požara,
• mjere zaštite i spašavanja u slučaju hemijskog udesa (mjere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa, ...),
• mjere zaštite životne sredine,
• smjernice za organizaciju pretovara, itd.

Uz navedeno, navodi se još nekoliko dodatnih elemenata iz Plana bezbjednosti pri pretovaru Amonijum nitrata u rasutom stanju:
• planirano je da se pretovar Amonijum nitrata u rasutom stanju na relaciji brod – kamion/vagon vrši na Terminalu Volujica (operativni vez 01),
• pristup zoni pretovara će, kao što je to uobičajeno prilikom pretovara opasnih materija, biti ograničen: u zoni rada se mogu nalaziti samo direktni učesnici u poslu, a zona pretovara će biti označena tablama obavještenja i upozorenja,
• oko zone rada su definisana zone bezbjednosti, sa preciziranim ograničenjima u odnosu na kretanje i vrste djelatnosti koje se mogu obavljati po pojedinim zonama,
• fizičko rastojanje između planirane zone pretovara Amonijum nitrata i zone gdje se vrši pretovar bakarnog koncentrata je više od 200 m, značajno veće nego što je preporučena dimenzija zone bezbjednosti oko zone pretovara Amonijum nitrata.

U cilju blagovremene razmjene informacija između svih učesnika u poslu, prije 20-ak dana, „Luka Bar“ AD organizovala je sastanak predstavnika svih subjekata koji, po prirodi svojih nadležnosti, treba da učestvuju u realizaciji transportnog toka Amonijum nitrata: Lučka kapetanija Bar, Uprava prihoda i carina Crne Gore, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Uvoznik, Špediter, Brodski agent...

Zbog svih mogućih nejasnoća u vezi sa predmetnim pitanjima, još jednom naglašavamo da je Luka Bar usvojila plan bezbjednosti, koji prati proces pretovara, željeznica je usvojila plan bezbjednosti koji prati proces prevoza, a cjelokupni proces nadgleda tim ljudi iz Azotare, Pančevo, koji ima višedecenijsko iskustvo u radu sa azotnim đubrivima.
Dakle, svi učesnici u ovoj poslovnoj aktivnosti, imaju obavezu da ispune zakonom propisane mjere u cilju predostrožnosti, koje sprečavaju nastanak štete, identifikuju sve moguće rizike povezane sa prevozom i pretovarom ove vrste robe, kao i da ispune sve kriterijume koji ispunjavaju bezbjednu realizaciju ovog posla. 

Na kraju, ističemo da su očekivani pozitivni efekti posla na pretovaru Amonijum nitrata, sa komercijalnog i finansijskog aspekta, vrlo značajni, posebno pošto se radi o novom poslu.

Posao treba da doprinese diversifikaciji usluga koje pruža „Luka Bar“ AD i da obezbijedi značajne nove prihode, ne samo za „Luka Bar“ AD, nego i za ostale učesnike u poslu (drumski prevoznici, željeznički prevoznici, špediteri, brodski agenti, ...).

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar